KKDIK Yönetmeliği Nedir?

kkdik yönetmeliği

KKDIK Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan 30105 (Mükerrer) Sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliktir.

Avrupa Birliği’nin 2006 yılında yayınlamış olduğu REACH tüzüğünün Türkiye’de AB uyum yasaları çerçevesinde Türk Endüstrisi için uyumlaştırılmış halidir.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’in tamamını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Kapsam

KKDIK Yönetmeliği , AB’nin REACH tüzüğüne dayanan ve Türk kimya endüstrisinin rekabet edebilirliğini arttırırken, insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların yol açabileceği risklerden korumak ve geliştirmek amacıyla yayınlanan bir yönetmeliktir.

KKDIK Yönetmeliği 23 Haziran 2017 tarihinde yayınlanmış ve 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KKDIK yönetmeliği, Türkiye’de yıllık 1 ton ve üzerinde kendi halinde, karışım içerisinde veya eşya içerisinde kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların bu maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (ÇŞB) kaydını öngörmektedir.

Prensip; Veri yoksa Pazar yok

Kimyasal maddeler, yalnızca KKDIK kaydı yaptırmış olmaları durumunda, Türkiye’de üretilebilir, kullanılabilir veya piyasaya sürülebilir. Üreticilerin ve ithalatçıların temel görevi, maddeleri değerlendirmek ve ÇŞB’na kayıt ettirmektir.

KKDIK Yönetmeliği & REACH Tüzüğü Arasındaki Farklar

KKDIK yönetmeliği, AB REACH Tüzüğü ile hemen hemen tamamen uyumludur ve Türkiye’de yıllık 1 ton ve üzerinde kendi halinde, karışım içerisinde veya eşya içerisinde kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların bu maddeleri kaydını gerektirir.

REACH tüzüğü ve KKDIK yönetmeliği arasındaki en önemli farklılıklardan biri; KKDIK yönetmeliği, AB REACH’te olduğu gibi yılda bir tondan daha yüksek tonaj bantları (1-10, 10-100, 100-1000, 1000+) için farklı birer son tarih içermez. Kayıt süresi, önceden kaydedilmiş tüm maddeler için aynıdır ve kayıt için 3 yıllık bir zaman dilimi öngörülmektedir.

KKDIK yönetmeliği, kayıt sürecinde kayıt ve bildirimlerin yalnızca sertifikalı Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından imzalamasını gerektirir. Güvenlik bilgi formlarının ayrıca Türkçe olarak hazırlanması ve sertifikalı Türk uzmanlar tarafından imzalanması gerekmektedir.

Nelerin Kaydı Yapılmalıdır?

Firmalar, yılda 1 ton veya daha fazla miktarda bir kimyasal madde üretiyor veya ithal ediyorsa KKDIK yükümlülüklerine tabidir.

 • Firmalar, yılda 1 ton veya daha fazla miktarda bir kimyasal madde üretiyor veya ithal ediyorsa KKDIK yükümlülüklerine tabidir.
 • Kendi halinde maddeler
 • Karışımların bileşenleri olarak maddeler
 • Eşya içerisindeki maddeler (eğer bunlar normal veya makul olarak öngörülebilir kullanım koşulları altında salınım yapıyorsa; örneğin kokulu mumlar, parfümlü tekstiller).
 • İzne Tabi Maddeler Listesinde (KKDIK Ek-14) adı geçen yüksek önem arz eden madde özelliği gösteren ve bir eşya içerisinde % 0,1’den daha büyük konsantrasyonda bulunan maddeler

Not: KKDIK yönetmeliği kapsamında, sadece kimyasal maddelerin kaydı yaptırılır, ürün isimlerinin değil.

Firma Yükümlülükleri Nelerdir?

Tedarik zincirinde yükümlülükler;

Tedarik Zincirindeki RolüYükümlülüklerPotansiyel Yükümlülükler
Maddelerin, karışımların, eşyaların üreticisi veya ithalatçısıÖn-Kayıt Kayıt
Müşteriler ile bilgi paylaşımı
Bilgi saklama
İzin başvuruları
Kısıtlamalara uyum
Tehlikeli maddelerin sınıflandırma ve etiketleme envanterine bildirimi
Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Eşya ithalatçısıYüksek önem arz eden madde bildirimi ve bilgi paylaşımı
Kısıtlamalara uyum
Bilgi saklama
Alt kullanıcıgGBF kontrolü
Risk yönetim önlemlerinin uygulanması
Bilgi saklama
Kullanım ile ilgili üreticiyi bilgilendirme
GBF hazırlanması
Tüketiciler ile bilgi paylaşımı
TacirlerBilgi saklamaTüketiciler ile bilgi paylaşımı (GBF vb.)
Tedarikçilerle bilgi paylaşımı (kullanımlar vb.)

Terminler & Geçiş Periyotları

23.06.2017
KKDIK yürürlüğe girdi

23.06.2017
23.12.2017
Ön kayıt sürecinin başlaması

KKS Sistemi aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ön madde bilgisi değişim forumu (ön-MBDF) bildirimlerinin yapılması

23.12.2017
01.01.2021
Ön kayıt sürecinin sona ermesi
&
Kayıt sürecinin başlaması

Maddeler ≥ 1 – 10 ton/yıl
Maddeler ≥ 10 – 100 ton/yıl
Maddeler ≥ 100 – 1000 ton/yıl
Maddeler ≥ 1000 ton/yıl

01.01.2021
01.01.2024
Kayıt sürecinin sona ermesi

Kayıt yoksa, Pazar yok

01.01.2024

Muafiyetler

KKDIK’ten muaf tutulan maddeler

 • 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği kapsamındaki radyoaktif maddeler ve karışımlar
 • Herhangi bir muamele veya işlem görmemeleri kaydıyla, yeniden ihracatı amacıyla geçici depolamada veya bir serbest bölgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve gümrüğe tabi olan maddeler, karışımlar veya eşya içindeki maddeler
 • İzole olmayan ara maddeler
 • Zararlı maddelerin ve zararlı karışımların demiryolu, karayolu, iç suyolu, denizyolu veya havayolu ile taşınması
 • 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ve 9/3/2013 tarihli ve 28582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki atıklar
 • Savunma amaçlı imal veya ithal edilen madde ve karışımlar

Kayıt yükümlülüğünden muaf maddeler

 • Yılda 1 tondan az üretilen ve/veya ithal edilen maddeler
 • Bitki koruma ve biyosidal ürünlerdeki aktif maddeler
 • Diğer yönetmelikler altında düzenlenmiş maddeler; gıda katkı maddeleri, farmasötikler, kozmetik ürünler
 • Polimerler (Monomerlerin kaydı zorunludur)
 • KKDIK Ek-4‘te yer alan maddeler
 • KKDIK Ek-5’te yer alan özel reaksiyon ürünleri

İzne Tabi Maddeler

KKDIK Yönetmeliği, Yüksek Önem Arz Eden Maddeler için bir izin süreci içermektedir.

Amaç;

 • Maddeden kaynaklanan riskleri uygun şekilde kontrol etmek
 • Türkiye iç pazarının sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayarak bu maddelerin uygun maddeler ve teknolojilerle yer değiştirmesini saplamak

Yüksek Önem Arz Eden Maddeler;

 • CMR (kanserojen, mutajen ve üreme sistemine toksik) kategori1/2
 • KKDIK Ek-13’e göre PBT (kalıcı, biyobirikimli, toksik) ve vPvB (çok kalıcı ve çok biyobirikimli)
 • Endokrin bozucular (hormon sistemine müdahale eden maddeler)

Yüksek Önem Arz eden Maddeler Listesi daha sonra ÇŞB’nın web sitesinde yayınlanacaktır.

Kısıtlanan Maddeler

Bir maddenin üretimi, pazara sunulması veya kullanılması kısıtlanabilir veya yasaklanabilir. Kısıtlamalar ile ilgili süreç KKDIK Ek 17’de yer almaktadır. Amaç, insan sağlığını ve çevreyi, kimyasal maddelerin neden olduğu kabul edilemez risklerden korumaktır.

 • İzinden farklı olarak kısıtlamalar yüksek önem arz eden maddeler listesine atıfta bulunmaz.
 • Kısıtlamalar, bir maddenin üretim ve ithal miktarından bağımsızdır.
 • Bir kısıtlama, kendi halinde, karışım içindeki veya eşya içerisindeki madde ile ilgili olabilir. Aynı zamanda ithal edilen maddeler, karışımlar ve eşyalar için de geçerlidir.
 • Kısıtlamanın türüne bağlı olarak, uygulama madde, karışım ve eşyanın pazarındaki üreticileri, ithalatçıları veya piyasaya sunanları ve ayrıca alt kullanıcıları da etkileyebilir.
 • Bir maddenin kullanımı güvenli olarak değerlendirilmediyse, kısıtlama süreci Türkiye içinde kullanımının tamamen yasaklanmasına da yol açabilir.
 • Kısıtlamalara tabi maddeye özgü üretim ve kullanım türleri KKDIK Ek-7’de listelenmiştir.

Kimyasal mevzuat yönetimi ile ilgili tüm sorularınız için

Lütfen bizimle iletişime geçin!

error: Content is protected
Scroll to Top