Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan KKDİK Yönetmeliği, 23 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Uzun zamandır yayımlanması beklenen yönetmelik, geçiş süresi verilen uygulamalar haricinde, yayımından 6 ay sonra yani 23 Aralık 2017’de yürürlüğe girecek.

KKDİK Yönetmeliği ile Türkiye pazarındaki ürünler için getirilen yükümlülükler arasında sanayiciler için en önemlileri şöyle özetlenebilir:

Kayıt: 31/12/2023 tarihinden önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerin en geç 31/12/2023 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt işlemi, Türkiye pazarına sunulan kayda tabi hammaddeler için belirli bilgileri (test verileri v.s) içeren bir kayıt dosyasının Bakanlığa sunulması ile gerçekleştiriliyor. Kayıt süreci, 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek ön-MBDF döneminin ardından başlayacak ve tonaj ne olursa olsun 31 Aralık 2023’te tamamlanacak.

Eşyalarla ilgili yükümlülükler: Eşya içindeki hammaddeler için AB REACH Tüzüğü’ndeki gibi bazı hammaddeler için bildirim, salınımı tasarlanan hammaddeler için de yine 1 ton/yıl üzerinde kayıt yükümlülüğü olacak. Ayrıca eşya tedarikçileri, belirli maddeleri eşya içinde kullanmaları durumunda bu maddelere ilişkin bilgileri tedarik zincirinde iletmekle yükümlü olacaklar.

Kısıtlamalar: Halihazırda yürürlükte olan 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik, bazı REACH kısıtlamalarını iç mevzuata da aktarmıştı. KKDİK Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle kısıtlamalar listesi 66 satıra çıkıyor. Bazı satırlar (girdiler), belirlenen geçiş süreleri sonunda yürürlüğe girerken özel tarih belirlenmeyenler Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmaya başlanacak. Kısıtlamalar, bazı kimyasal maddelerin pazarda kullanılması ve/veya pazara sürülmesini kısıtlıyor veya tamamıyla yasaklıyor.

İzin uygulaması: Belirli kriterleri taşıyan zararlı maddeler Yönetmeliğin Ek -14’üne alındığı takdirde izne tabi olacak. Ek-14’e eklenmeye aday maddeler REACH Tüzüğüne uyum gözetilerek Bakanlıkça belirlenecek ve web sitesinde yayımlanacak. Ek-14’deki maddeler, imalatçı, ithalatçı ya da alt-kullanıcılar tarafından belirtilen süre içinde izin alınmazsa piyasaya arz edilemeyecek veya kullanılamayacak.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı: REACH’ten farklı olarak KKDİK gereği, kimyasal güvenlik raporunda Ek-18’de nitelikleri belirtilen Kimyasal Değerlendirme Uzmanının imzası olması gerekiyor. Bu uygulamanın Avrupa’daki REACH uygulamasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle getirildiği belirtiliyor.

Yönetmelikte yer alan yükümlülükTarih
Ön-kayıt (ön-MBDF)31.12.2020’ye kadar
Kayıt31.12.2023’e kadar
Kısıtlamalar5 farklı tarihte yürürlüğe girecek
İzinEk-14’e ekleme yapılınca her madde için tarih belirlenecek

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler:

YönetmelikTarih
26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik23.06.2017
26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik23. 12. 2017
13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik*31.12.2023

* Güvenlik Bilgi Formları, firmanın isteğine bağlı olarak, 23/12/2017’den itibaren KKDİK Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen hükümlere göre hazırlanabilir. (Geçici Md.2)

Ücretler:

Bakanlığın internet sayfasında her yıl yayımlanan, döner sermaye işletmesinde uygulanacak birim fiyat listesinde belirtilecek.

KKDİK Yönetmeliği kapsamında KOBİ’lerin tonaj bandı ve ölçeğine göre değişen ayrı ve ortak kayıtlar için ÇŞB’ye ödeyeceği ücretlerde indirim yapılacak.

Diğer maliyetler:

Aynı maddeyi kaydedecek firmaların ortak kayıt sırasında sunacakları bilgiler (test çalışmaları v.b) için kendi aralarında anlaşmalar yoluyla belirleyecekleri paylaşım esaslarına göre de bir kayıt maliyetleri olacaktır. Bu maliyet, MBDF içinde belirlenecek olup Bakanlığa başvuru maliyetinden bağımsız bir giderdir.

Kayıt görüşmelerinde firma bilgilerini gizli tutmak isteyen firmalar için Üçüncü Taraflara ya da danışmanlık firmalarına ödemeleri muhtemel ücretler ile Türkiye’de tüzel kişiliği bulunmayan firmalar için Tek Temsilci ücretleri de kayıt giderleri arasında hesaba katılabilir.

Kaynak: İMMİB

error: Content is protected
Scroll to Top